Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Winkel en hoofdkantoor webshop:

Burned Sports 's-Hertogenbosch
Hinthamerstraat 39
5211ME  's-Hertogenbosch
Nederland

Telefoonnummer:  +31 (0)73-6899454
E-mailadres: contact@burnedsports.com

BTW: NL862367475B01
KVK: 82180407

Bank: BUNQNL2AXXX
IBAN: NL74BUNQ2057656241

Flowdetail Europe B.V.
Hinthamerstraat 39
5211ME  's-Hertogenbosch
Nederland

Artikel 2 - Koopovereenkomst
Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van de order in onze onlinewinkel. Ter bevestiging sturen we de klant een e-mail met daarin alle order/adres gegevens, zoals de klant dat heeft ingevuld. Ook ontvangt u een standaard factuur na betaling van de order. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Wilt u de order alsnog annuleren dan verzoeken we u om binnen één werkdag een e-mail naar ons te sturen. Annuleert u te laat en de order is in verwerking dan rekenen wij 5% administratie kosten (minimum 5 euro).
 
Artikel 3 - Prijzen
De door ons genoemde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders.
 
Artikel 4 – Betalingswijze direct
U betaalt uw order, direct na het plaatsen via Ideal en/of uw bank. Dit bedrag is inclusief BTW en verzendkosten. Het totale bedrag kunt u vinden in de winkelwagen bij afrekenen/veilig bestellen. Indien u betaalt per creditcard, wordt het totale bedrag (inclusief verzendkosten) per direct van uw creditcard geschreven. Het totale bedrag kunt u vinden in de winkelwagen bij afrekenen/veilig bestellen.

Artikel 5 – Betalingswijze achteraf
De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na de in artikel 8 lid 1 bepaalde bedenktermijn te worden voldaan.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Burned Sports te melden.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Burned Sports is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
 
Artikel 6 - Verzendwijze en kosten
Orders worden voornamelijk verzonden met DHL en POSTNL. Deze levert in de meeste gevallen binnen een a twee werkdagen. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen bij u, of een derde door u aangewezen persoon, zijn afgeleverd. Mocht de postbode u niet thuis treffen dan zal deze een afhaalbewijs bij u achterlaten. U kunt dan daarmee en een geldig identiteitsbewijs het pakket afhalen op DHL of POSTNL afhaalpunt. Het pakket blijft dan 3 weken op het afhaalpunt liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Mochten wij in dergelijke situatie nog een keer het pakket aan u moeten sturen dan brengen wij opnieuw de hieronder vermelde verzend- en verpakkingskosten in rekening. Wij bieden ook de mogelijkheid uw bestelling af te leveren op een ander adres. U kunt dat aangeven bij het invullen van uw adresgegevens.

Artikel 7 - Levertijd
De levertijden zijn per product aangegeven in de webshop. De levertijd is echter zeer afhankelijk van het soort artikel. Met ons assortiment van zoveel mogelijk verschillende combinaties van maten en kleuren ontkomen we er niet aan dat er soms artikelen tijdelijk niet leverbaar zijn waardoor de order vertraagt. U kunt de status van uw order altijd even bekijken door het invullen van uw ordernummer en opgegeven e-mailadres. Wilt u van tevoren zekerheid of duidelijkheid hebben over de levertijd van een artikel, belt u dan even met onze klantenservice op 073-690-7857. Als een artikel niet leverbaar blijkt te zijn, nemen wij even contact met u op. Zorg dus altijd dat uw e-mailadres en telefoonnummer juist is ingevuld en u deze regelmatig bekijkt.

Artikel 8 - Herroepingsrecht
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Burned Sports mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 9 – Verkeerd geleverd artikel
Indien de consument een verkeerd product ontvangt, hetgeen betekent een product anders dan het door de consument bestelde product, wordt deze door Burned Sports omgeruild voor het juiste dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen 8 dagen na verzending schriftelijk contact opnemen met de contact@burnedsports.com. Als wij constateren dat wij een verkeerd product hebben verstuurd vergoeden we de verzendkosten van de klant.

 Artikel 10 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 11 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Burned Sports. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 12 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Na ontvangst van de elektronische melding van herroepping stuurt Burned Sports onverwijld een ontvangstbevestiging binnen 7 dagen na ontvangst.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Burned Sports zal wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
Burned Sports gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, worden door Burned Sports enkel de standaard verzendkosten vergoed.

Artikel 13 - Uitsluiting herroepingsrecht
De volgende producten zijn uitgesloten van herroeping:

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).”

 
Artikel 14 - Garantie
Indien de klant een beschadigd product ontvangt, wordt deze door Burned Sports omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen 8 dagen na ontvangst contact op te nemen met onze klantenservice. Als wij constateren dat wij een beschadigd product hebben verstuurd vergoeden we de verzendkosten van de klant.
Er wordt fabrieksgarantie verleend op schoenen die bij Burned Sports gekocht worden. De fabrieksgarantie bedraagt een termijn van 100 dagen na ontvangst van het product. Van de fabrieksgarantie kan gebruik gemaakt worden indien een schoen dermate is beschadigd dat deze redelijkerwijs niet meer geschikt is om op te lopen. In dit geval zal een vervangend paar schoenen aangeboden worden of de reparatie door een schoenmaker zal door Burned Sports worden vergoed.
 
Artikel 15 - Klachten en geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Burned Sports en de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over uw order dient u altijd binnen 8 dagen schriftelijk aan ons te melden.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar contact@burnedsports.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."
 
Artikel 16 - Uw persoonlijke gegevens bij Burned Sports
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden.

“Om je de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we je contact- en bestelgegevens tijdens het afrekenen (checkout) aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en deze betaalmethoden voor je op maat kan maken. Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna.”
 
Artikel 17 - Niet respecteren van onze voorwaarden
Als een klant van Burned Sports onze voorwaarden niet respecteert zoals deze zijn geformuleerd vervalt elk recht op ruilen, retourneren of crediteren van een order. Burned Sports behoudt het recht om alle gemaakte kosten van een order achteraf wel in rekening te brengen aan de klant.

 

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.